Blessed Edward Jones Catholic High School

New 3-16 Catholic School

22nd February 2018

 
3-16 Catholic School in Rhyl update
Denbighshire County Council has welcomed confirmation from the Welsh Government that the Final Business Case for the new 3-16 Catholic school in Rhyl has been approved.
The project will be funded in partnership by Denbighshire County Council and the Welsh Government, through its 21st Century Schools and Education Capital Programme.
The proposal is to build a new 3-16 school building to replace Ysgol Mair/ St. Mary’s primary Catholic school and Blessed Edward Jones Catholic high school. The new school would be an English medium school for 420 full time pupils aged 3-11 years old and 500 pupils aged 11-16.
Education secretary Kirsty Williams said: “Our national mission is to raise standards, reduce the attainment gap and deliver an education system that is a source of national pride and confidence. Our 21st Century Schools and Education Programme plays a key part in this and is the largest investment in our schools and colleges since the 1960s.”
“I am delighted the Welsh Government’s investment in this £24m project is having a positive impact on education and learning in Denbighshire. The new school will be a vital resource for the whole community.”
Bishop Peter M. Brignall of the Diocese of Wrexham said: “I am delighted another significant step forward for this project has been achieved. This exciting proposal of a new and innovative 3-16 school in Rhyl for Denbighshire and the Diocese of Wrexham will greatly enhance the learning opportunities for our young people in the facilities, resources and ethos provided by the on-going and fruitful partnership of Welsh Government, Local Authority and the Catholic Church.”
Councillor Huw Hilditch-Roberts, Cabinet Lead Member for Education, Children and Young People and the Welsh Language, said: “This is a significant milestone for the brand new build for the new 3-16 school. We look forward to continuing to work with the Diocese of Wrexham on this project as the Council continue to invest in improving the learning environment for the children and young people of the County.”
Subject to Planning Approval, it is hoped that work at the site will commence in May.
 
Note to Editors:  For further information, please contact the Communications Team, on 01824 706222.
 
Diweddariad ar Ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl
Mae Sir Ddinbych yn falch o dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl wedi ei gymeradwyo. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
Y cynnig yw codi adeilad ysgol newydd ar gyfer dysgwyr 3 i 16 oed yn lle Ysgol Mair (ysgol gynradd Gatholig) ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones. Bydd yr ysgol newydd yn ysgol Saesneg ar gyfer 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed a 500 o ddisgyblion 11 i 16 oed.
Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams: "Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system addysg sy'n ffynhonnell balchder a hyder cenedlaethol. Mae ein Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yn chwarae rhan allweddol yn hyn a dyma'r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 1960au. "
 

Rwy'n falch iawn bod buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y prosiect hwn o £ 24 miliwn yn cael effaith gadarnhaol ar addysg a dysgu yn Sir Ddinbych. Bydd yr ysgol newydd yn adnodd hanfodol i'r gymuned gyfan.
Dywedodd yr Esgob Peter M. Brignall o Esgobaeth Wrecsam: "Rydw i wrth fy modd bod cam pwysig ymlaen i'r prosiect hwn gael ei gyflawni. Bydd y cynnig cyffrous hwn o ysgol 3-16 newydd ac arloesol yn y Rhyl ar gyfer Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn gwella'n sylweddol y cyfleoedd dysgu i'n pobl ifanc, y cyfleusterau, yr adnoddau a'r ethos a ddarperir gan bartneriaeth barhaus a ffrwythlon Llywodraeth Cymru , Yr Awdurdod Lleol a'r Eglwys Gatholig. "
Meddai'r Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer yr adeilad newydd ar gyfer yr ysgol 3-16 newydd. Rydym ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Esgobaeth Wrecsam ar y prosiect hwn wrth i’r Cyngor barhau i fuddsoddi i wella amgylchedd dysgu plant a phobl ifanc y sir.”
Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, y gobaith yw dechrau ar y gwaith adeiladu ym mis Mai.
 
 
 

T. 01745 343433 F. 01745 343433 E. blessed.edwards@denbighshire.gov.uk